User Avatar

Politika kvaliteta


Kulturni centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu teži ka tome da postane primjer u premoštavanju kulturnih razlika za centre širom svijeta. Oslanjajući se u ostvarivanju ove vizije na jasno definisanu misiju i specificirane strateške ciljeve, Centar nastoji da je kroz sljedećih sedam javnih oblasti rada u potpunosti ostvari: prevođenje, autorstvo i publikacija, naučna saradnja i kulturna razmjena, periodični kulturni programi, izložbe i konferencije, podučavanje arapskog jezika te edukativni i programi obuke.

 U oblasti svog djelovanja, Centar primjenjuje ovaj model rada, stremeći ka tome da izgradi mostove pri sticanju obrazovanja i raspodjele znanja, iskustava i kulture između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine, na nivou pojedinaca, institucija i univerziteta. Time bi postao poveznicom između kultura dva prijateljska naroda, koji se odlikuju drevnom baštinom, slavnom povijesti, običajima i naučnim dostignućima.

  1. Povećati broj programa i projekata kroz sveukupni obim aktivnosti Centra pri tome podižući kvalitet svakog pojedinačno;
  2. Intenzivirati kontakte između Centra i lokalnog okruženja prezentirajući rad Centra;
  3. Uspostaviti i razvijati odnose sa medijima;
  4. Povećavati broj visokoobrazovanih i stručnih kadrova (VSS, VŠS) kako vanjskih saradnika, tako i stalno zaposlenih;
  5. Djelovati proaktivno u postojećem okruženju u pravcu razvoja svijesti o potrebi saradnje i razmjene iskustava kroz različite konkretne aktivnosti koje vode prema očuvanju životne okoline;
  6. Povezivati postojeći QMS kroz direktne relacije i korelacije sa matičnim ministarstvom Kraljevine Saudijska Arabija u funkcionalno jedinstven sistem upravljanja kvaliteta.

Uvjereni smo da se gore navedeni ciljevi mogu ostvariti usvojenom strategijom, pažljivim planiranjem, organizacijom, te realizacijom i potpunom kontrolom procesa i aktivnosti koje se odvijaju u Kulturnom centru „Kralj Fahd“.

Direktor, uprava i Q-menadžer Kulturnog centra „Kralj Fahd“ su se jednoglasno složili da su definisani ciljevi za održanje i unapređenje kvaliteta Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u potpunosti komplementarni i kompatibilni sa ciljevima jačanja veza između Kraljevine Saudijske Arabija i Bosne i Hercegovine.

Direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd"