Ljetna škola za djecu

Ljetna škola kao edukativno-rekreativni program za djecu je projekat koji se već duži niz godina organizuje u okviru edukacije za djecu.

CILJEVI PROJEKTA

  • Razvijanje i nadogradnja učeničkih  vještina i sposobnosti
  • Izgradnja ličnosti, sa posebnim naglaskom na moralne vrijednosti i  pravilno ponašanje u društvu
  • Podsticanje takmičarskog duha među učenicima, ali bez negativnog rivalstva i želje za isticanjem, već sa ciljem obogaćivanja pojedinca i zajednice u kojoj djeluje....

Misija Ljetne škole ogleda se u omogućavanju polaznicima da svoja znanja kreativno unaprijede i prošire na nove sfere, u sredini koja je u potpunosti prilagođena socijalnom i psihološkom razvoju djece, u skladu sa njihovim mogućnostima i poštivajući njihove kapacitete.

Predmeti zastupljeni u ovoj školi su sljedeći:

  • Informatika  kao predmet obuhvata programe savremene po sadržaju ali prilagođene djeci i njihovom načinu percepcije. Njime se podrazumijevaju neki dijelovi programa koji se mogu obraditi u uslovima Škole (uzrast korisnika i broj predviđenih časova). Neki od programa koji su do sada bili obrađeni su: Power Point, Web aplikacija. Fireworks, Photoshop....
  • Sport (fudbal, košarka, plivanje, turniri...) je, također, veoma zastupljen kao predmet u programu Ljetne škole,obzirom da sportska sala Centra koja je na raspolaganju korisnicima  Škole ima odlične mogućnosti. Tako su u mogućnosti održati razna takmičenja i turnire. Pored toga korisnicima se daje prilika da se i van Centra (odn. sale) bave sportom odlazeći na lokalitete pogodne za biciklizam, planinarenje, trčanje i slično.   
  • Životne vještine su najobuhvatniji i najzastupljeniji predmet. Obzirom da se sprovodi na razne načine: interaktivna predavanja, kreativne radionice i kursevi, moguće ga je, također, izvoditi u Centru i van njega, odnosno prilikom izleta i posjeta, koji su nekada direktan povod razgovora i obrade neke od tema. Inače, teme  koje su obrađuju su iz oblasti psihologije, pedagogije, didaktike, međuljudskih odnosa, medicine i slično... 

Rekreativni i zabavni dio obuhvata izlete, posjete, filmove, društvene igre, kompjuterske igre i slično. 

Pored stalnih predavača, Centar ima i gostujuće predavače, stručnjake iz pojedinih oblasti koji program i poruke nastoje prilagoditi djeci ove dobi.